Misja

Stowarzyszenie „Parasol„ istnieje od stycznia 2012 roku. Powstało z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85, swoją działalność opiera na pracy społecznej ogółu członków.

Zadaniem  i ideą naszego Stowarzyszenia jest wspieranie działań tworzących warunki  rozwoju, zdrowia i godnego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie – uczniów i absolwentów ZSS  Nr 85. Swoimi działaniami wspieramy osoby niepełnosprawne, aby zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami, mogły jak najpełniej rozwijać własny potencjał osobowy i otwierać się na otaczającą rzeczywistość a tym samym stawać się bardziej samodzielnymi i zaradnymi życiowo.

Stowarzyszenie daje nam szansę wyjścia poza możliwości finansowe i organizacyjne szkoły, dzięki czemu możemy szerzej wspomagać naszych podopiecznych w wielu sferach ich życia.

Założone cele realizujemy min. poprzez: organizowanie imprez kulturalnych, sportowych; organizację zajęć z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych; współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach; pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność edukacyjną, terapeutyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.