Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 „PARASOL”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 „PARASOL”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 nr 20, poz. 104,
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2
1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samorządną i trwałą, zrzeszającą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. Stowarzyszenie stworzone jest przez nauczycieli dla prowadzenia działalności społecznie użytecznej w szczególności na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14.

§ 3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególności województwo mazowieckie.

§ 4
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach oraz
o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5
Stowarzyszenie nie tworzy terenowych jednostek organizacyjnych.

§ 6
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy.

§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używać wyróżniającego je znaku graficznego i pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd
w porozumieniu z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, oraz wydawać publikacje zgodnie z uchwałami Zarządu.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
a. działalność charytatywna, na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie uczniów i absolwentów Zespołu Szkól Specjalnych nr 85 (zwanej dalej: Szkołą),
b. wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
c. wspomaganie Szkoły w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
d. ochrona i promocja zdrowia
e. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów i absolwentów Szkoły,
f. organizacja i wspomaganie wypoczynku uczniów i absolwentów Szkoły,
g. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
h. upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

§ 9
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów pożytku publicznego.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. wspieranie Szkoły w zakresie jej statutowej działalności,
b. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, osobami prywatnymi,
c. udzielanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom Szkoły,
d. fundowanie stypendiów,
e. promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów i turnusów rehabilitacyjnych,
f. organizowanie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych i innych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, absolwentów,
g. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
h. prowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców uczniów,
i. organizowanie imprez: kiermaszów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów,
j. rozprowadzanie ulotek informacyjnych na temat działalności Stowarzyszenia..

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. dbania o dobre imię i majątek Stowarzyszenia,
e. regularnego opłacania składek.

§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział
z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
o z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
o z powodu nie płacenia składek, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
o ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
e. śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 17
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko podczas Walnego Zebrania Członków.
5. Walne Zebranie Członków może odwołać cały Zarząd lub Komisję Rewizyjną w trakcie trwania kadencji, jak również poszczególne osoby wchodzące w skład tych organów.

Walne Zebranie Członków

§ 18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19
1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w statucie, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

§ 20
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Drugi termin Walnego Zebrania przypada nie później niż w 14 dniu licząc od dnia pierwszego terminu.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
d. uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
e. wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
f. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
i. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
l. nadawanie i odbieranie godności członka honorowego,
m. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
n. ustalanie wysokości składek członkowskich,
o. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków
i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd jest wieloosobowy i składa się z od 2 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd powołuje ze swojego grona Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 23
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być spokrewnieni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 26
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń,
c. wnioskowanie o zwołanie Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
f. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,

§ 27
1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
b. darowizn (pieniężnych i darów rzeczowych) spadków, zapisów, subwencji, sponsoringu,
c. dotacji i ofiarności publicznej, zbiórek publicznych,
d. składek członkowskich.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszeni mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym należącym do Stowarzyszenia oraz w kasie Stowarzyszenia.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. W przypadku gdy wartość transakcji (jednorazowa lub kliku powiązanych ze sobą transakcji) przekracza kwotę 50 000 złotych, wymagana jest zgoda Walnego Zebrania Członków.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

§ 29
1. Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu wybrani spośród siebie.
2. Zarząd może upoważnić członków Stowarzyszenia i pracowników do innych czynności w imieniu Stowarzyszenia w sprawach bieżącej administracji.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Sposób reprezentacji

§ 31
1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu: 23 listopada 2011 r. oraz 9 stycznia 2012 r.